Stanovy SPMŠ

10.09.2017 14:08

 

Úplné znění stanov 

Spolku přátel MŠ Pellicova Brno

 

 

Článek 1

Základní ustanovení

 

 1. Název spolku zní:                                          Spolek přátel MŠ Pellicova Brno (dále jen „spolek“)
 2. Sídlo spolku je umístěno na adrese:  Pellicova 21/4, 602 00 Brno
 3. Spolek vznikl jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, registrací provedenou Ministerstvem vnitra dne 26. 11. 1992, č. j. VSC/1-16560/92-R. Od 1. 1. 2014 se jeho právní povaha řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Spolek je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2845. Má přiděleno identifikační číslo 751 52 045.

 

 

Článek 2

Účel spolku

 

Účelem založení spolku je spolupráce s mateřskou školou v Brně na ulici Pellicova 21/4 (dále jen „mateřská škola“) při vytváření a zlepšování podmínek pro školní a mimoškolní činnost mateřské školy především v oblasti výchovné, vzdělávací, zájmové a rovněž v oblasti materiálního vybavení. 

 

 

Článek 3

Činnost spolku

 

 1. Hlavní činností spolku je uspokojování a ochrana zájmů svých členů v souladu s účelem, za kterým byl spolek založen.  
 2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to pouze za účelem podpory hlavní činnosti nebo hospodárného využití spolkového majetku. Zisk z takové činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

 

 

Článek 4

Vznik členství

 

 1. Uchazeč o členství ve spolku projevuje vůli být vázán stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku od okamžiku, kdy se stane členem. Na přijetí za člena spolku není právní nárok.
 2. Členy spolku se mohou stát rodiče, osvojitelé, pěstouni nebo jiní zákonní zástupci dětí navštěvujících mateřskou školu. 
 3. Členství vzniká dnem doručení vyplněné a podepsané písemné přihlášky výboru spolku a zaplacením ročního členského příspěvku v určené době splatnosti, přičemž členství vzniká až okamžikem splnění obou podmínek. 
 4. Členství ve spolku je dobrovolné, váže se na osobu člena a přechází na právního nástupce člena, kterému je dítě navštěvující mateřskou školu svěřeno do péče.   

 

 

Článek 5

Seznam členů

 

 1. Spolek vede pro účely své činnosti neveřejný seznam svých členů, do kterého u každého člena zapisuje jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail pro doručování a datum vzniku členství. Seznam členů spolku vede a zápisy v něm provádí výbor. 
 2. Každý člen spolku, a to i bývalý, obdrží na svou žádost a na své náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení požádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokážou-li zájem hodný právní ochrany.

 

 

Článek 6

Zánik členství

 

 1. Členství ve spolku může zaniknout 
 1. vystoupením, 
 2. vyloučením,
 3. nezaplacením ročního členského příspěvku v určené době splatnosti, 
 4. dnem ukončení docházky dítěte do mateřské školy, 
 5. úmrtím nebo
 6. zánikem spolku. 

 

 1. Vystupující člen písemně oznámí své vystoupení výboru spolku a jeho členství zaniká nejdříve dnem doručení tohoto oznámení, není-li v oznámení uvedeno datum vystoupení pozdější. 
 2. Členská schůze může vyloučit člena ze spolku z důvodu závažného porušení povinností vyplývajících z členství. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen. Člen, proti kterému návrh směřuje, má právo se před rozhodnutím členské schůze s návrhem na vyloučení seznámit a vyjádřit se k němu. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí členské schůze o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.
 3. Nezaplacením členského příspěvku zaniká členství ve spolku dnem následujícím po jeho splatnosti. 

 

 

 

 

Článek 7

Práva a povinnosti členů

 

 1. Člen spolku má především tato práva 
 1. účastnit a podílet se na činnosti spolku a využívat k tomu jeho majetek a zařízení,
 2. volit a být volen do orgánů spolku,  
 3. obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy, dotazy, stížnostmi apod., a to s právem být informován o způsobu jejich vyřízení.

 

 1. Člen spolku má především tyto povinnosti
 1. aktivně se podílet na činnosti spolku,
 2. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku a plnit rozhodnutí orgánů spolku,
 3. řádně a včas platit členské příspěvky způsobem schváleným členskou schůzí,
 4. chránit majetek spolku a užívat ho s péčí řádného hospodáře.

 

 

Článek 8

Organizace spolku

 

 1. Orgány spolku jsou
 1. členská schůze, 
 2. výbor,
 3. statutární orgán.

 

 1. Funkční období členů volených orgánů spolku je tříleté.
 2. Za člena voleného orgánu spolku může být zvolena pouze fyzická osoba, která je členem spolku. Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze.
 3. Člen voleného orgánu spolku může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen písemně oznámí své odstoupení výboru spolku a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení. 

 

 

Článek 9

Členská schůze

 

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.  
 2. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor nejméně jednou do roka, zpravidla do 30. 10.
 3. Mimořádnou členskou schůzi svolává k zasedání výbor z podnětu alespoň poloviny členů spolku.
 4. Členská schůze se svolává nejméně 15 dnů před jejím zasedáním pozvánkou s uvedením místa, času a pořadu (programu) zasedání vyvěšenou na hlavní nástěnce v mateřské škole a zaslanou na e-mail sdělený členy spolku pro doručování. 

 

 1. Do působnosti členské schůze patří zejména
 1. projednávání zpráv o činnosti a hospodaření spolku,
 2. schvalování plánu práce a rozpočtu,
 3. volba a odvolávání členů orgánů spolku,
 4. rozhodování o vyloučení člena,
 5. schvalování stanov a jejich změn, 
 6. rozhodování o vstupu spolku do jiných právnických osob včetně volby zástupců do těchto právnických osob a o výstupu z nich,
 7. určování výše a splatnosti ročního členského příspěvku,
 8. rozhodování o přijetí nebo zrušení vnitřních předpisů spolku,
 9. rozhodování o zrušení spolku a jmenování likvidátora,
 10. rozhodování o fúzi spolku s jiným spolkem, o rozdělení spolku,
 11. další případy, které do působnosti členské schůze svěřují stanovy. 

 

 1. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nejméně patnácti členů spolku a rozhodnutí přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, pokud není ve stanovách určeno jinak. Každý člen má jeden hlas. 

 

 1. Účast nejméně poloviny členů spolku na členské schůzi a přijetí rozhodnutí alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů členů přítomných v době usnášení se vyžaduje
  1. k schválení stanov a jejich změn, 
  2. k rozhodnutí o vstupu spolku do jiných právnických osob včetně volby zástupců do těchto právnických osob a o výstupu z nich,
  3. k rozhodnutí o přijetí nebo zrušení vnitřních předpisů spolku,
  4. k rozhodnutí o zrušení spolku a jmenování likvidátora,
  5. k rozhodnutí rozhodování o fúzi spolku s jiným spolkem, o rozdělení spolku.

 

 1. Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje předseda zasedání spolu se zapisovatelem.

 

 

Článek 10

Výbor

 

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Je složený nejméně ze tří a nejvýše šesti členů zvolených členskou schůzí. Zvolení členové výboru si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu výboru.   

 

 1. Výbor řídí činnost spolku mezi zasedáními členské schůze. Mezi zasedáními výboru řídí činnost spolku předseda nebo jím pověřený člen výboru.  

 

 1. Výbor spravuje záležitosti spolku, zejména
 1. připravuje návrhy vnitřních předpisů,
 2. projednává návrhy plánů akcí,
 3. připravuje návrhy rozpočtů spolku a vyúčtování jednotlivých akcí,
 4. navrhuje výši a splatnost ročního členského příspěvku,
 5. jednou ročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření spolku,
 6. vede seznam členů spolku.  

 

 1. Zasedání výboru svolává zpravidla předseda výboru, popřípadě jiný člen výboru, alespoň dvakrát do roka a jeho zasedání řídí předseda nebo jím pověřený člen výboru. Výbor je schopen se usnášet za účasti většiny svých členů. Každý člen výboru má jeden hlas. Usnesení přijímá nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

 

 1. Členství ve výboru může zaniknout
 1. uplynutím funkčního období,
 2. úmrtím,
 3. odvoláním z funkce,
 4. vzdáním se funkce nebo
 5. zánikem členství ve spolku.

 

 

Článek 11

Statutární orgán a způsob jednání

 

 1. Statutární orgán spolku je výbor.  

 

 1. Spolek zastupují vždy dva členové výboru, z nichž jeden musí být vždy předseda výboru nebo místopředseda výboru.  

 

 

Článek 12

Majetek a hospodaření spolku

 

 1. Majetek spolku je určen pro spolkovou činnost a správu spolku v souladu s účelem založení a cíly spolku. 

 

 1. Majetek spolku tvoří zejména
 1. hmotný majetek, 
 2. příjmy z členských příspěvků, 
 3. zisky z vedlejší hospodářské činnosti spolku, 
 4. dary, dědictví, dotace apod. od členů spolku nebo od třetích osob. 

 

 1. Hospodaření spolku se řídí plány a rozpočty přijatými členskou schůzí vždy na daný kalendářní rok. 

 

 1. Cílem hospodaření spolku je zabezpečení financování činnosti spolku. 

 

 1. Za řádné hospodaření spolku odpovídá výbor.  

 

 

Článek 13

Zrušení a zánik spolku

 

 1. Spolek může být zrušen
 1. dobrovolně dnem uvedeným v rozhodnutí členské schůze o zrušení,
 2. z jiného zákonem stanoveného důvodu. 

 

 1. Členská schůze s rozhodnutím o zrušení spolku rozhodne současně o jmenování likvidátora, který je povinen bezodkladně po svém povolání sestavit soupis jmění a zpřístupnit jej v sídle spolku všem členům. Likvidace spolku se řídí především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

 1. Spolek zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

 

 

 

 

 

Článek 14

Závěrečná ustanovení

 

 1. Změny stanov byly projednány a přijaty usnesením konference delegátů třídních schůzí spolku konané dne 4. 1. 2017 Účinnosti nabývají ke dni zápisu těchto skutečností (změn) do spolkového rejstříku.

 

 1. Toto úplné znění stanov v plném rozsahu nahrazuje dosavadní znění stanov a bude uloženo v sídle spolku.

 

 

V Brně dne 4. 1. 2017