Zápis ze setkání výboru SPMŠ s vedením mateřské školy Zdislava 09/2017

11.09.2017 13:47

Zápis ze setkání výboru Spolku přátel MŠ Pellicova Brno s vedením mateřské školy Zdislava 

 

Datum: 6.9.2017 

Přítomni: 

Marcela Hanáková 

Maria Jandáková 

Zuzana Štěpánková 

Marcela Vaňatková 

 

Projednávané body: 

1, 

Projednání chystané akce “Otevření zahrady a přivítání nových dětí” 

- Výbor informoval vedení MŠ o výsledku žádosti Spolku o dotaci Radnici Brno-střed na tuto akci 

- Projednání časového harmonogramu akce, atrakcí agentury, skladba dopolední svačinky a nákup ovoce a perníčků na dopolední svačinu venku 

 

2, 

Výbor seznámil vedení školky s body programu nadcházející schůze rodičů a členské schůze, se kterými by měli být rodiče seznámeni 

- hospodaření Spolku, akce uskutečněné i plánované, volby členů výboru a další 

- Sestavování měsíčního plánu akcí ve školce a jeho vyvěšování na webu školky 

- Pravidelné vzdělávací výlety pro předškoláky 

Vedení školky seznámilo výbor s dalšími body na programu týkající se chodu MŠ 

- novinky ve školním řádu o vzdělávání předškolních děti 

- Nové kroužky v MŠ a jejich organizace 

 

3, 

Výbor na minulých schůzkách opakovaně žádal na vedení MŠ, aby zajistilo lepší přístup k pitné vodě ve třídách a také na zahradě v odpoledních hodinách, kdy děti neměli nápoje vůbec k dispozici, a aby děti byly k pití pravidelně vybízeny. 

Požadavek MŠ vyřídila, dětem MŠ od září bude voda nabízena ze džbánů ve třídách a z várnice čaj. Ven i v odpoledních hodinách se budou vynášet kelímky a vodu čepovat z venkovního kohoutku. 

 

4, 

V loňském roce byla vznesena výborem žádost na občasné výlety pro děti ve školce místo dopoledního pobytu na zahradě. Vedení MŠ tuto žádost odmítlo, ale souhlasilo s výlety pro předškoláky. V loňském roce jich měli absolvovat celkem 4, letos byl vedením MŠ přislíben každý měsíc jeden výlet pro předškoláky dle aktuální nabídky možných aktivit a vzdělávacích programů. 

 

5, 

Výbor MŠ seznámil vedení školky s aktuálním zůstatkem v rozpočtu a navrhnul vedení MŠ možnosti, jak s tímto zůstatkem naložit do konce hospodářského roku Spolku 

 

- financování akce “zahájení školního roku na zahradě “ - bylo navrhnuto Spolkem a odsouhlaseno vedením MŠ již v červnu a nakoupení ovoce a perníčků nad rámec běžné svačinky v průběhu této akce

- Financování “mobilního planetária” ve školce v průběhu podzimu pro všechny děti 

- Financování vzdělávací akce ve Středisku Ekologické výchovy Hlídka v parku Spilberk, seznam akcí byl předložen vedení k posouzení 

- Nabídka spolufinancování či celého pokrytí nákladů v případě jiného výletu dle volby pedagogů v MŠ 

- Nákup hlíny pro keramické výrobky v MŠ na celý rok 

O výběru akce a finančních nákladů na tyto akce bude vedení MŠ informovat výbor do 25.9. 

 

Vedení MŠ opětovně sdělilo žádost MŠ na příspěvek na zakoupení nových lehátek do třídy Broučků. Výbor v loňském roce tento požadavek zamítl, ale přislíbil vedení MŠ opětovné zvážení a hlasování o poskytnutí daru na lehátka na konci září. Jiné žádosti nyní vedení MŠ nemá. 

 

6, 

SPMŠ se domluvilo s vedením školky na naplánování tradičních akcí v prostorách školky pro děti na období září-červen 2017 a financováním či příspěvkem od SPMŠ. 

Jsou to prozatím tyto: 

- Otevření školky a uvítáni nových dětí 12.9. 

- Mobilní planetárium říjen-listopad 

- Den dětí na zahradě s atrakcemi a zábavným programem - červen/konec května 

- Rozloučení se školním rokem, pasování předškoláků, zábavné odpoledne pro děti - červen 

- Výlet jednotlivých tříd dle výběru pedagogů - předběžně domluven celoškolkový výlet autobusem mimo Brno nebo Lamacentrum - květen

Výbor předložil vedení MŠ návrhy na konkrétní akce, které by mohli s dětmi absolvovat - například Otevřená zahrada na jaře s programem sázení či o včelách, Lamacentrum, Dopravní hřiště s programy pro děti od 3 let, programy venku, v zoo i v učebně které pořádá Středisko ekologické výchovy Hlídka v parku na Špilberku. Vedení MŠ přislíbilo, že zjistí si obsazenost programů a zváží účast. 

 

7, 

Výbor se dotazoval vedení MŠ na závěry, jež bylo možno si z dotazníku pro rodiče, jež probíhal v červnu 2017 udělat. Vedení MŠ výsledky dotazníku tlumočili v přípravném týdnu všem členům pedagogického sboru a ve školce budou dle sdělení vedení MŠ na základě zpětné vazby od rodičů provedeny některé změny 

- omezení sledování televize, televize se bude pouštět jen v případě deště a jen krátké pohádky 

- střídání na horní a spodní zahradě po 3 měsících 

- Vybízení dětí v pití 

- Třídní schůzky pro lepší informovanost rodičů či každý měsíc hovorové hodiny - vedení zvažuje obě možnosti 

- Sestavení měsíčního plánu akcí včetně divadel a kroužků 

- Střídání pobytu na zahradě s vycházkami do parku se dvěma pedagogy či za pomoci asistentky, které jsou nově v MŠ k dispozici. 

 

Výbor navrhnul informovat rodiče na nástěnkách v MŠ i o aktuálně probíhajícím dění ve školce a co se děti daný měsíc či týden učí a čemu se věnují. 

Výbor navrhnul omezit sledování TV na minimum a místo výpravných a animovaných pohádek pouštět dětem naučné programy a pohádky typu Byl jednou jeden život, Angličtina pro děti či Cvičíme a Míšou. 

 

Zuzana Štěpánková v.r.

 

Předsedkyně výboru SPMŠ