Zápis ze schůze výboru Spolku

14.11.2017 22:42

ZÁPIS 

ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLKU

 

Předseda výboru spolku s názvem Spolek přátel MŠ Pellicova Brno se sídlem Pellicova 21/4, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 751 52 045, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 2845 (dále jen „spolek“), svolal na den 13.10.2017 ve 20.00 hodin do ParkLane Café schůzi výboru spolku (dále jen výbor).

 

Z celkového počtu 6 členů výboru jako zástupců jednotlivých tříd, kteří byli zvoleni na Členské schůzi, nejvyššího orgánu Spolku, se zúčastnilo 5 členů Výboru, a to:

Berušky: Zuzana Štěpánková

Veverky: Andrea Nejedlá

Broučci: Marcela Vaňatková

Zajíčci: András Róntó

Koťátka: Dominika Švubová

 

Výbor spolku je s odvoláním na ustanovení článku 10 odst. 4 stanov Spolku schopen se usnášet.

 

Program:

 1. Volba místopředsedy
 2. Finanční plán na hospodářský rok 2017/2018
 3. Účetnictví Spolku - vedení a komunikace mezi členy výboru s pedagogy ve školce, informace novým členům Výboru
 4. Výběr mikulášského balíčku
 5. Výběr vánočních dárků
 6. Vánoční dárky pro třídy
 7. Podněty ze strany rodičů a členů výboru
 8. Finanční dary Spolku a jejich odečet od členských příspěvků
 9. Finanční přispění na dárky a akce od rodičů, kteří nezaplatí členský příspěvek - navrhnout a schválit postup

 

Průběh jednání:

1. Předseda výboru spolku seznámil přítomné s tím, že z důvodu 

 1. zániku členství ve spolku a v důsledku toho i zániku funkce dosavadního místopředsedy výboru spolku Mgr. Petra Julínka ukončením docházky jeho dítěte do mateřské školy v Brně na ulici Pellicova 21/4,
 2. zániku členství ve spolku a v důsledku toho i funkce člena výboru spolku Daniely Takedy ukončením docházky jejího dítěte do mateřské školy v Brně na ulici Pellicova 21/4 a
 3. vzdání se funkce člena výboru spolku Karolínou Salvovou, přestupem dítěte do jiné třídy

byly členskou schůzí spolku konanou dne 26. 9. 2017 zvoleni tři noví členové výboru spolku. S ohledem na uvedenou skutečnost je proto třeba na této schůzi výboru spolku provést volbu místopředsedy výboru spolku. 

Z řad přítomných členů výboru spolku byl navržen jako kandidát na funkci místopředsedy výboru spolku Marcela Vaňatková, který/á se svou případnou volbou vyslovil/a souhlas. Jiné návrhy, připomínky nebo výhrady nebyly z řad přítomných členů výboru spolku vzneseny.

HLASOVÁNÍ:

- pro: 4

- proti: 0

- zdržel se hlasování: 1

Místopředsedkyní Spolku byla zvolena Marcela Vaňatková, která vyslovil/a se svou volbou souhlas.

 

2. Předseda výboru Spolku seznámil přítomné s finančním plánem - viz příloha 1. Z řad přítomných členů výboru nebyly dány jiné návrhy k finančnímu plánu.

Jedinou námitku vyslovil výbor k plánovanému celoškolkovému výletu autobusem v květnu/červnu 2018. Zatímco v minulých letech byl výlet jen dopolední s návratem kolem 12 hodin, letos výbor navrhuje i vzhledem k finanční náročnosti autobusové dopravy celodenní výlet. Požadavek bude předán vedení školky.

 

3. Předseda výboru spolku seznámil přitomné členy výboru se způsobem účetnictví Spolku, o povinnostech Spolku k finančnímu úřadu, spolkovém rejstříku, krajskému soudu a o způsobu evidence dokladů pro letošní rok a aktuálnímu stavu při komunikaci s úřady dle zákona o účetnictví i o Spolcích. Členové výboru vyslovili souhlas, informace byly již předány i pedagogům prostřednictvím ředitelky školky i předsedkyní Spolku.

 

4. Mikulášský balíček - Vybrán na balíček obsahující perníky s  s marcipánem mikuláškou tématikou a oříšky - bez umělých barviv z www.dobrutkyzvysociny.cz, celkový počet kusů 127 (zajistí Marcela Vaňatková)

 

5. Vánoční dárky pro děti domů - výborem po dlouhé a pečlivé diskuzi nad všemi návrhy od výboru i od rodičů odhlasován balíček Maxi-omalovánky, pastelky, vodové barvy a štětec, vystřihovánky, pexeso.

Zajišťuje Andrea Nejedlá - prověřit, zda jdou do tuby vložit pastelky, barvičky, vodovky, štětec nebo zabalit jinak. Balení a doprava do školky na 18.12. zajistí rovněž Andrea Nejedlá. Pro sourozence se bude lišit motiv omalovánek i pexesa. Zuzana zjistí počet sourozenců a případně holek a kluků u pí. ředitelky. Další záložní varianty - Zvířecí čelovky, Zajíc v pytli, Grabolo junior.

 

6. Vánoční dárky pro třídy v hodnotě 5000 Kč na jednu třídu, celkem tedy 30000 Kč bude školce předáno ve formě daru, vystavit darovací smlouvu do konce října, aby mohla schválit dar Rada MČ BS. Výběr a nákup hraček si dle vlastního výběru a potřeb zajistí jako každý rok jednotlivá pedagogové. 

 

7. Podněty ze strany ze strany rodičů k diskuzi s vedením MŠ - zajistí předsedkyně Spolku

 1) Dveře školky se nezavírají od začátku školního roku, pouze vyjiměčně, čipy nejsou potřeba a do školky může vejít cizí osoba během dne. Stížnost bude předána vedení MŠ k zajištění nápravy.

2) Zavlažování zahrady - zjistit u vedení MŠ případně na školském odboru MČ BS, zda by bylo možné instalovat přenosné zavlažování, tráva je kompletně spálená.

3) Po stavbě fary zajistit revitalizaci zahrady kolem stavby fary a obnovu záhonů. S vedením MŠ prodiskutovat hospodaření dětí na záhoncích.

4) Sprchoviště se asi nepoužívá, zjistit stav sprchoviště a využívání v letních měsících.

5) Děti chodí bez doprovodu na WC, zadní vchod do školky chybí, branka bývá dle stížnosti rodičů otevřená,  i když jsou děti na zahradě, bylo by vhodné umístit ceduli na branku "zavírejte 9:30 - 16:30“ a opravit branku aby šla otevřít z ulice rodiči - nyní velmi těžce.

6) Ve třídě koťátka se oslavily narozeniny bez dárku, který je v jiných třídách asi běžný a platí se z fondu Spolku. Prověřit opět u vedení MŠ tento podnět, způsob slavení narozenin je ale na příslušném pedagogovi, doporučujeme rodičům se domluvit přímo s nimi, fond ze Spolku k těmto účelům mají.

 

8. Finanční dary Spolku a jejich odečet od členských příspěvků

Předsedkyně Spolku navrhuje přijmout ustanovení o darech rodičů pro Spolek. Pokud rodič zákonný zástupce poskytne Spolku přátel MŠ Pellicova Brno finanční dar, bude následně členský 

příspěvek o tento dar v daném hospodářském roce ponížen. Zároveň jsou členové výboru informováni, že v případě přijímání darů bude Spolek povinnen odevzdat daňové přiznání.

HLASOVÁNÍ:

- pro: 5

- proti: 0

- zdržel se hlasování: 0

Konstatujeme, že ponížení členského příspěvku o dar Spolku bylo schváleno.

Potvrzení o daru se bude vydávat hromadně v lednu a únoru po splatnosti příspěvků, zajistí předsedkyně Spolku a jeden člen výboru dle stanov Spolku.

 

9. Na členské schůzi dne 26.9. 2017 byl odsouhlasen členský příspěvek. Přítomní Rodiče se dotazovali na postup, pokud rodiče příspěvek nezaplatí. Bylo zde navrženo, aby v případě nezaplacení byli rodiče požádáni o zaplacení vždy poměrné částky za akce, mikulášské balíčky a dárky hrazené z fondu Spolku. Druhou možností je v případě akcí zajistit jednu třídu bez programu a neobdarování daného dítěte. Výbor Spolku ve shodě s ředitelkou školky vyjádřilo souhlas s první možností, tedy požádání rodičů o uhrazení jednotlivých akcí a dárků, aby nebylo díte stigmatizováno v kolektivu. Individuálně lze také od placení příspěvku osvobodit či jej ponížit, a to ze sociálních důvodů či v případě nahrazením příspěvku např. právními službami, účetními a podobě na základě odsouhlasení členy výboru dle stanov Spolku.

HLASOVÁNÍ:

- pro: 5

- proti: 0

- držel se hlasování: 0

Konstatujeme, že ponížení či osvobození od platby členského příspěvku v nepříznivé finanční situaci rodiny dítěte či v případě náhrady protislužbou bylo výborem Spolku schválen

 

 

Předseda výboru spolku ve 22.00 hodin ukončil schůzi výboru spolku.

 

V Brně dne 20. 10. 2017

 

Zapsala: Marcela Vaňatková

Schválila: Mgr. Zuzana Štěpánková, předsedkyně Spolku