Jak si mohu odečíst svůj dar od daňového základu?

04.10.2009 23:48

Pokud si chcete odečíst dar z daňového základu, potřebujete, aby vám příjemce daru vystavil potvrzení (postačí i příjmový pokladní doklad), které následně přiložíte k daňovému přiznání. Na tomto dokladu musí být vždy uveden účel, na který byl dar věnován. Odpočet lze uplatnit tehdy, pokud je účel v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu, a nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání. (…) Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2 000 Kč.

Fyzická osoba (zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná) může odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně z příjmů, pokud celková hodnota darů v daném roce překročí 2 % základu daně poplatníka, nebo činí alespoň tisíc korun. Od základu daně lze odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

V případě právnických osob platí podobné podmínky, pouze minimální výše odečitatelných daru musí činit alespoň 2 000 Kč a základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu.